Artykuły

 

Plan równości
Gender equality plans
w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowym Instytutcie Motoryzacji

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji stosuje politykę równych szans mającą na celu eliminowanie wszelkich form i przejawów dyskryminacji, a także propagowanie pełnego i równego uczestnictwa i dostępu we wszystkich dziedzinach życia społecznego i działalności zawodowej bez względu na płeć, narodowość, orientację seksualną, religię lub przekonania polityczne.

Plan równości opracowano zgodnie z art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uszczegółowionym w Trzecim unijnym planie działania w sprawie równości płci (GAP III). We wszystkich swoich działaniach, Instytut zmierza do zniesienia wszelkich nierówności, w tym nierówności mężczyzn i kobiet. Przyjęty plan równości stawia następujące cele:

  1. Zwiększanie wśród pracowników i kierowników świadomości równościowych oraz wzmocnienie pozytywnych postaw wobec różnorodności.
  2. Zapewnienie równości płci w procesie rekrutacji i awansu zawodowego.
  3. Propagowanie równego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych.
  4. Przestrzeganie równości szans kobiet i mężczyzn w inicjatywach ukierunkowanych na rozwój naukowy i zawodowy.
  5. Wsparcie łączenia pracy z życiem rodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dziećmi.
  6. Zwalczanie przemocy uwarunkowanej płcią oraz ochrona i wspieranie jej ofiar.
  7. Ocena zaangażowania pracowników na podstawie klucza kompetencji i osiągnięć.
  8. Monitorowanie i gromadzenie danych dotyczących zachowania równości na podstawie wskaźników dla celów okresowego raportowania.