kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

Artykuły

 

Plan równości
Gender equality plans
w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowym Instytutcie Motoryzacji

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji stosuje politykę równych szans mającą na celu eliminowanie wszelkich form i przejawów dyskryminacji, a także propagowanie pełnego, równego uczestnictwa oraz dostępu we wszystkich dziedzinach życia społecznego i działalności zawodowej bez względu na płeć, narodowość, orientację seksualną, religię lub przekonania polityczne.

Plan Równości Płci opracowano zgodnie z art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uszczegółowionym w Trzecim unijnym planie działania w sprawie równości płci (GAP III). We wszystkich swoich działaniach Instytut zmierza do zniesienia wszelkich nierówności, w tym nierówności pomiędzy traktowaniem mężczyzn i kobiet. Plan ten stawia następujące cele:

  • zwiększenie wśród pracowników świadomości równościowych oraz wzmocnienie pozytywnych postaw wobec różnorodności,
  • zapewnienie równości płci w procesie rekrutacji i awansu zawodowego,
  • propagowanie równego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych,
  • przestrzeganie równości szans kobiet i mężczyzn w inicjatywach ukierunkowanych na rozwój naukowy oraz zawodowy,
  • wsparcie łączenia pracy z życiem rodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dziećmi,
  • zwalczanie przemocy uwarunkowanej płcią oraz ochronę i wspieranie jej ofiar,
  • ocenę zaangażowania pracowników wyłącznie na podstawie ich kompetencji i osiągnięć,
  • monitorowanie i gromadzenie danych dotyczących zachowania równości na podstawie wskaźników, dla celów okresowego raportowania.