Kierownik Grupy Badawczej Paliw i Biogospodarki
Piotr Wieczorek

tel.: +48 22 7777 234
e-mail: piotr.wieczorek@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Paliw i Biogospodarki

Grupa Badawcza realizuje prace badawczo-rozwojowe w obszarze paliw i biopaliw dla sektora transportu i energetyki  w zakresie:

 • rozwoju technologii produkcji paliw, paliw alternatywnych i biopaliw,
 • biotechnologicznej, chemicznej i hybrydowej konwersji biomasy i substancji odpadowych,
 • badania potencjału metanogennego surowców różnego pochodzenia.

Eksperci prowadzą prace badawcze w zakresie oddziaływania na środowisko procesów pozyskiwania i przygotowywania surowców oraz  procesów technologicznych realizowanych w obszarach biogospodarki. Wykonują także prace związane z analizą potencjału surowcowego w Polsce oraz opracowaniem i optymalizacją ścieżek technologicznych przetwarzania tego surowca w systemach biorafineryjnych.


Grupa Badawcza realizuje prace badawczo-rozwojowe w obszarze paliw, paliw alternatywnych i biopaliw dla sektora transportu. Zakres obejmuje m.in.:

 • badania nad biologiczną i termochemiczną konwersją biomasy/odpadów różnego pochodzenia do biopaliw i innych produktów o wysokiej wartości dodanej,
 • badania nad optymalizacją technologii produkcji biopaliw zaawansowanych,
 • badania w zakresie komponowania, magazynowania i eksploatacji paliw, biopaliw i innych płynów eksploatacyjnych,
 • ocenę jakości paliw i biopaliw,
 • opracowywanie koncepcji biorafinerii integrującej produkcję wielu produktów o wysokiej wartości dodanej,
 • optymalizację ścieżek technologicznych w systemach biorafineryjnych,
 • środowiskową ocenę cyklu życia (LCA) produktów i procesów oraz modelowanie scenariuszy zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym ocena ze względu na kryteria zrównoważonego rozwoju,
 • obliczanie śladu węglowego dla produktów i/lub organizacji,
 • modelowanie wykorzystania surowców i odpadów w całym cyklu życia wyrobów zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • opracowywanie strategii badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych z zakresu biopaliw oraz biogospodarki,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych, uczestnictwo w pracach na rzecz ustalania zasad polityki rozwoju paliw i biopaliw silnikowych w Polsce z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej,
 • udział w pracach normalizacyjnych z obszaru paliw i biopaliw,
 • doradztwo eksperckie w obszarze nowych technologii paliwowych oraz regulacji technicznych dotyczących paliw.

Specjaliści z Grupy Badawczej biorą udział w kreowaniu polityki badawczej w wybranych obszarach biogospodarki m.in. poprzez udział w pracach Grup Roboczych: Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki, Europejskich Platform Technologicznych, Europejskiego Konsorcjum Biogospodarki. Ponadto czynnie uczestniczą w pracach:

 • European Technology and Innovation Platform ETIP (www.etipbioenergy.eu, www.rhc-platform.org),
 • Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej IRENA (www.irena.org),
 • Europejskiego konsorcjum Bio-Based Industries Consortium BIC (www.biconsortium.eu),
 • Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (www.upebi.pl),
 • Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki poprzez koordynowanie działań Grupy Roboczej „Biorafinerie i Biopaliwa”,
 • Ponadregionalnego Centrum Naukowo-Przemysłowego (BIO)-Polimery-Materiały-Technologie dla Gospodarki POLINTEGRA (www.polintegra.lodz.pl), Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Skip to content