Deklaracja dostępności


Oświadczenie w sprawie dostępności

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji (Łukasiewicz – PIMOT) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://pimot.lukasiewicz.gov.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data publikacji strony internetowej: 06.2022
Data ostatniej dużej aktualizacji: 06.2022

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Łukasiewicz – PIMOT nie utrzymuje strony internetowej w wersji mobilnej.

Oświadczenie sporządzono dnia 30.06.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Instytut. Na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Ułatwienia dostępności treści strony internetowej są dostępne w pakiecie udostępnionym przez producenta przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego komputera.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sebastian Kąkol (e-mail: sebastian.kakol@pimot.lukasiewicz.gov.pl).
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub któregokolwiek jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • wskazanie, o jaki elementu strony internetowej chodzi,
  • dane kontaktowe (adres e-mail lub adres do korespondencji) i sposób kontaktu,
  • określenie formy alternatywnej informacji, jeśli tego typu informacja jest potrzebna.

Instytut deklaruje zrealizowanie żądania w ciągu 7 dni od dnia jego zgłoszenia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Instytut niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o możliwym terminie jego realizacji. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Instytut może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Instytut odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Polska.

Na terenie Instytutu znajdują się budynki, w których zlokalizowane są pomieszczenia laboratoryjne, biurowe oraz gospodarcze.

Z punktu widzenia dostępności architektonicznej, dwa najważniejsze budynki w Instytucie to budynek nr 6 (budynek administracyjno-badawczy), w którym mieszczą się: Dyrekcja Instytutu oraz pomieszczenia administracyjne i laboratoryjne, a także budynek nr 1, w którym mieści się sala wykładowa i symulator nauki jazdy.

Na teren Instytutu od strony ul. Jagiellońskiej prowadzi wejście przez budynek Portierni. Wejście jest łatwo dostępne dla wszystkich osób, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku administracyjno-badawczym (bud. nr 6) znajdują się 4 wejścia: jedno główne, do którego prowadzą schody, dwa boczne z wejściem poprzez schody (jedno z wejść jest wyłączone z użytkowania) oraz czwarte wejście z podjazdem dla wózków inwalidzkich i dostępem do windy. Budynek składa się z 3 kondygnacji i jest wyposażony w windę skomunikowaną z korytarzami budynku. Winda wyposażona jest w napisy w alfabecie Braille’a. Toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze (poziom 0) w holu głównym na wprost głównego wejścia do budynku administracyjno-badawczego. Sekretariat znajduje się po prawej stronie od głównego wejścia.

Na parterze w budynku nr 1 na terenie Instytutu mieści się symulator nauki jazdy  i sala wykładowa przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Główne wejście do budynku wyposażono w podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

Instytut nie dysponuje systemem naprowadzania dźwiękowego osób niewidomych lub słabowidzących – brak pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Instytut nie zapewnia możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Na teren wewnętrzny Instytutu oraz do jego budynków można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.

Instytut zapewnia 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych: jedno na parkingu zewnętrznym i dwa na terenie wewnętrznym – przed budynkiem nr 6.

Skip to content