Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji od wielu lat potwierdza swoje kompetencje techniczne poprzez akredytacje i upoważnienia.

 

Upoważnienia i akredytacje

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji od wielu lat potwierdza swoje kompetencje techniczne poprzez akredytacje:

Zakresy akredytacji dostępne są na stronie Polskiego Centrum Akredytacji :

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, jako instytucja świadcząca usługi na rzecz obronności państwa, posiada kod NATO Podmiotu Gospodarczego (NATO Commercial and Government Entity Code – NCAGE Code) przydzielany podmiotom gospodarczym (PG) w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NATO Codification System – NCS). 

W ramach uprawnień przyznanych przez władzę homologacyjną oferujemy badania niezbędne do uzyskania świadectwa dla typu UE pojazdu. Realizujemy kontrole zgodności produkcji na potrzeby homologacji typu pojazdu, części lub wyposażenia.

WYKONUJEMY BADANIA W CELU UZYSKANIA DOPUSZCZENIA INDYWIDUALNEGO POJAZDU:

 

Rodzaj procedury Dopuszczenie indywidualne krajowe Dopuszczenie indywidualne krajowe Dopuszczenie indywidualne unijne
Kategoria pojazdu L, T, R, S M, N, O M1, N1 Pojazdy specjalnego przeznaczenia kategorii M, N, O, spełniające wymagania wynikające z artykułu 44  rozporządzenia
Dokument odniesienia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

(Dz. U. 2023, poz. 1715)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

(Dz. U. 2023, poz. 1715)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858

 

Jesteśmy jednostką uprawnioną do wydawania certyfikatów jakości biokomponentów.

Nasza oferta certyfikacyjna to także certyfikacja potwierdzająca spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Jednostka Certyfikująca Wyroby posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AC 001, a także akredytację odnoszącą się do obronności i bezpieczeństwa państwa, wydaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Posiadamy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego przyznane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zapewniamy ochronę informacji niejawnych opatrzonych klauzulą Tajne i Poufne, NATO Secret, EU Secret.

Posiadamy koncesję przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej.

Posiadamy uprawnienia do legalizacji ponownej analizatorów spalin samochodowych w ramach upoważnienia Głównego Urzędu Miar.

Skip to content