Plan równości (GEP)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji stosuje politykę równych szans poprzez eliminowanie wszelkich form i przejawów dyskryminacji, a także propagowanie równego uczestnictwa i dostępu we wszystkich dziedzinach życia społecznego i działalności zawodowej bez względu na płeć. Realizacji polityki równości płci służy wprowadzenie Planu Równości Płci.

Plan  opracowano zgodnie z art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uszczegółowionym w Trzecim unijnym planie działania w sprawie równości płci (Gender Action Plan III). We wszystkich swoich działaniach, Instytut zmierza przede wszystkim do zniesienia nierówności względem kobiet i mężczyzn, zważając jednak na pojmowanie równości nie tylko ze względu na płeć, ale również ze względu na narodowość, pochodzenie, orientację seksualną, wyznanie, światopogląd oraz niepełnosprawność.

 Założenia Planu Równości Płci są realizowane poprzez stosowanie następujących zasad organizacji i postępowania:

  1. zwiększenie wśród pracowników i kierowników świadomości równościowych oraz wzmocnienie pozytywnych postaw wobec różnorodności.
  2. zapewnienie równości płci w procesie rekrutacji i awansu zawodowego/naukowego.
  3. propagowanie równego udziału kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych.
  4. przestrzeganie równości szans kobiet i mężczyzn w inicjatywach ukierunkowanych na rozwój naukowy i zawodowy.
  5. wsparcie łączenia pracy z życiem rodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dziećmi.
  6. zwalczanie przemocy uwarunkowanej różnością, różnorodnością i dyskryminacją oraz ochrona i wspieranie jej ofiar.
  7. ocena zaangażowania pracowników na podstawie klucza kompetencji i osiągnięć.
  8. monitorowanie i gromadzenie danych dotyczących zachowania równości na podstawie wskaźników dla celów okresowego raportowania.

 

Skip to content