Kierownik Laboratorium Analitycznego
Małgorzata Odziemkowska

tel.: +48 22 7777 261
e-mail: malgorzata.odziemkowska@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Laboratorium Analityczne


Laboratorium Analityczne świadczy usługi laboratoryjne w obszarze paliw, biopaliw, produktów naftowych oraz realizuje prace badawczo-rozwojowe z zakresu technologii paliw do pojazdów samochodowych, olejów opałowych, biokomponentów, biopaliw, paliw alternatywnych.


Laboratorium realizuje m.in.:

 • badania składu chemicznego oraz właściwości fizykochemicznych i użytkowych paliw, biokomponentów, biopaliw, paliw alternatywnych, olejów opałowych, produktów naftowych,
 • badania liczb oktanowych i cetanowych paliw, biopaliw, paliw alternatywnych w testach silnikowych,
 • ocenę jakości paliw, produktów naftowych w odniesieniu do wymagań normatywnych oraz uregulowań prawnych,
 • monitorowanie jakości paliw,
 • identyfikację potrzeb klienta odnośnie badań produktów naftowych i paliw oraz dobór metod badań pozwalających spełnić potrzeby klienta,
 • pobieranie próbek paliw ciekłych, LPG, biokomponentów, biopaliw, paliw alternatywnych,
 • opracowywanie ekspertyz dotyczących jakości paliw, biopaliw, biokomponentów, produktów naftowych.

Najważniejsze stanowiska badawcze:

 • stanowisko silnikowe do badania liczby cetanowej,
 • stanowisko silnikowe do badania liczb oktanowych.

Najważniejsze wyposażenie pomiarowe i badawcze:

 • chromatografy gazowe wyposażone w detektory płomieniowo-jonizacyjne, cieplno-przewodnościowe oraz detektor mas,
 • chromatograf cieczowy z detektorem refraktometrycznym,
 • spektrometr IR,
 • spektrofotometry UV VIS,
 • aparat do oznaczania siarki w paliwach ciekłych i gazowych,
 • aparaty do badania smarności paliw i właściwości smarnych produktów naftowych,
 • aparaty do badania stabilności paliw, biopaliw i biokomponentów, produktów naftowych,
 • aparaty do badania właściwości fizykochemicznych produktów naftowych, paliw i biokomponentów,
 • aparaty do badania właściwości LPG.

Laboratorium realizuje również prace badawczo-rozwojowe, m.in.:

 • opracowywanie technologii produkcji paliw samochodowych, LPG, olejów opałowych, biokomponentów, biopaliw, paliw alternatywnych w zakresie składu chemicznego, komponentów, dodatków uszlachetniających oraz oceny ich kompatybilności
 • ocena właściwości niskotemperaturowych komponentów paliwowych i gotowych paliw,
 • ocena stabilności termo-oksydacyjnej komponentów paliwowych i gotowych paliw,
 • ocena właściwości przeciwkorozyjnych komponentów paliwowych i gotowych paliw,
 • ocena stabilność magazynowej paliw z zastosowaniem testów przyspieszonego starzenia,
 • ocena właściwości użytkowych paliw i produktów naftowych w badaniach eksploatacyjnych,
 • wsparcie w rozwiązywaniu problemów dotyczących magazynowania i eksploatacji paliw, biopaliw, paliw alternatywnych,
 • standaryzacja paliw i ocena zgodności gotowych paliw, biopaliw, paliw alternatywnych ze specyfikacjami.

Laboratorium prowadzi badania na zgodność z dokumentami przedstawionymi w zakresie akredytacji wydanych przez Polskie Centrum Akredytacji.

Laboratorium Analityczne oferuje m.in.:

 • badania benzyn na zgodność z normą PN-EN 228,
 • badania oleju napędowego na zgodność z normą PN-EN 590,
 • badania gazu skroplonego LPG na zgodność z normą PN-EN 589,
 • badania estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) na zgodność z normą PN-EN 14214,
 • badania olejów opałowych na zgodność z normą PN-C 96024,
 • pobierania paliw ciekłych, biopaliw i biokomponentów z dystrybutorów na zgodność z normą PN-EN 14275,
 • pobierania benzyn, oleju napędowego i biopaliw ze zbiorników samochodowych wg własnej procedury,
 • pobierania paliw ciekłych, biopaliw i biokomponentów ze zbiorników stacjonarnych, magazynowych, cystern kolejowych samochodowych na zgodność z normą PN-EN ISO 3170,
 • pobierania skroplonego gazu LPG z dystrybutorów na zgodność z normą ZN/MG/CN – 18:2007,
 • pobierania skroplonego gazu LPG ze zbiorników magazynowych, cystern kolejowych i samochodowych na zgodność z normą PN-EN ISO 4257.

Laboratorium deklaruje, że usługi, które świadczy w ramach swojej działalności laboratoryjnej, realizowane są zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Skip to content