Polityka prywatności

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników strony internetowej  https://www.pimot.lukasiewicz.gov.pl/ jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji (zw. dalej Łukasiewicz – PIMOT) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55, 03-301 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000851766, NIP: 525-00-08-821; REGON: 000036044.

Łukasiewicz – PIMOT jako Administrator danych osobowych przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności osób fizycznych i do zapewnienia zgodności procesu przetwarzania danych osobowych z postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwana dalej RODO).

 1. Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem możliwy jest:

 1. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach dotyczących danych osobowych lub realizacji praw osób, których dane dotyczą, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w celach:

 • nawiązania kontaktów w zakresie współpracy, ukształtowania treści umów zawieranych przez Łukasiewicz – PIMOT;
 • zapewnienia wykonania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów w tym do rozwiązywania sporów, rozwiązywania problemów;
 • spełnienia obowiązków nałożonych na Łukasiewicz – PIMOT przez prawo tj. obowiązków podatkowych, ubezpieczeniowych, statystycznych;
 • realizacji celów statutowych Łukasiewicz – PIMOT m.in. w zakresie przeprowadzania badań, przyznawania nagród, organizacji konferencji;
 • kontaktowania się w związku zapytaniem przekazanym za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Łukasiewicz – PIMOT lub poczty elektronicznej, lub telefonicznie, lub listownie;
 • świadczenia usług społecznościowych (profil na Facebook, LinkedIn oraz Twitterze);
 • przesyłania informacji handlowych i marketingowych, za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego pracowników w oparciu o udzieloną zgodę;
 • dostarczania informacji o działalności Łukasiewicz – PIMOT, organizowanych wydarzeniach, oferowanych produktach w materiałach promocyjnych, stronach internetowych, mediach, mediach społecznościowych.

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:

 • zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • konieczności wykonania zawartych umów – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • konieczności wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa − art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – polegającego na: nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów oraz prowadzeniu marketingu produktów i usług, jak również dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obroną przed nimi.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe w zależności od celu będą  przechowywane:

 • do chwili, gdy zostanie zrealizowany cel, do którego zostały zebrane;
 • przez okres prowadzenia działalności statutowej Administratora, bądź
 • do czasu wycofania zgody na przetwarzanie w tym celu.
 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty powiązane z Administratorem, jego podwykonawcy, platformy internetowe (takie jak Grupa Pracuj.pl, platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o., portal.smartpzp.pl, bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl), podmioty współpracujące z Administratorem oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa.

 1. Prawa przysługujące

Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma:

 • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych;
 • prawo żądania sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach);
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • przeniesienia swoich danych;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych.
 1. Wymóg podania danych osobowych

a) Podanie danych w celu nawiązania kontaktów jest dobrowolne.
b) Podanie danych w celu zawarcia umowy jest niezbędne w celu prawidłowego zawarcia i wykonania takiej umowy.
c) Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
d) Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

 1. Zmiana Polityki Prywatności

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeb aktualizowana.

Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 24 lipca 2023 roku.

Skip to content