Kierownik Laboratorium Badań Symulacyjnych
Paweł Posuniak

tel.: +48 22 7777 009
tel. kom.: +48 502 080 512
e-mail: pawel.posuniak@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Laboratorium Badań Symulacyjnych


Laboratorium prowadzi badania niszczące oraz nieniszczące:

 • mechanicznych urządzeń i elementów sprzęgających takich jak: dyszle pociągowe, sprzęgi siodłowe, płyty montażowe, urządzenia sprzęgające, kulowe urządzenia sprzęgające,
 • elementów pojazdów takich jak: układy zawieszenia pojazdów, amortyzatory, resory piórowe, resory pneumatyczne, obręcze stalowe i aluminiowe,
 • kompletnych i niekompletnych pojazdów,
 • pozwalające na weryfikację modelu fizycznego względem modelu matematycznego.

Laboratorium prowadzi także badania na potrzeby certyfikacji wyrobów motoryzacyjnych takich jak:

 • resory pneumatyczne i ich membrany,
 • symulatory jazdy samochodem osobowym i ciężarowym,
 • hole sztywne przeznaczone do samochodów osobowych i ciężarowych.

Dodatkowo Laboratorium wykonuje m.in.:

 • badania odporności na drgania i wibracje części motoryzacyjnych takich jak: zespoły desek rozdzielczych, zbiorniki paliwa, radiatory, układy wydechowe, reflektory, akumulatory oraz siedzenia,
 • badania odporności na drgania i wibracje urządzeń takich jak wózki akumulatorowe, systemy HVAC, bagażniki dachowe, stojaki rowerowe, urządzenia rozdzielcze wysokiego napięcia, wentylatory, klimatyzatory, urządzenia wykorzystywane w kolejnictwie,
 • badania na potrzeby certyfikacji symulatorów jazdy samochodem osobowym, samochodem ciężarowym i autobusem,
 • analizy komfortu jazdy osób (pomiar przyspieszeń, wyznaczanie wskaźników komfortu, analiza w dziedzinie częstotliwości). 

Najważniejsze stanowiska badawcze:

 • MAST (Multi-Axial Simulation Table) urządzenie do badań odporności na drgania i wibracje, generujące wymuszenia w 6 stopniach swobody. Parametry pracy: największa wartość częstotliwości 100 Hz, największa wartość masy obiektu badań 1000 kg, przyspieszenie podstawy stołu w kierunku pionowym do 18 g, w kierunku wzdłużnym i poprzecznym do 14 g. Ponadto wzbudnik współpracuje z komorą klimatyczną. Badania wibracyjne jednocześnie mogą zostać przeprowadzone w zmiennych warunkach środowiskowych w zakresie temperatur od -40°C do +120°C, zakres wilgotności od 20% do 80%;
 • stanowisko badawcze „Symulator drogi” pozwalające na generowanie pionowych wymuszeń pochodzących od drogi, umożliwiające prowadzenie badań samochodów osobowych, dwu-, trój- oraz czterokołowych;
 • elektrohydrauliczne stanowiska do badania odporności na obciążenia dynamiczne oraz statyczne w zakresie sił do 500 kN;
 • elektrohydrauliczne stanowisko do badania odporności płyt montażowych oraz sprzęgów siodłowych przeznaczonych do pojazdów ciężarowych na obciążenia dynamiczne oraz statyczne;
 • elektropneumatyczne stanowiska do badania odporności obręczy kół wykonanych ze stali, stopów lekkich oraz kompozytów na: zginanie, obciążenie promieniowe oraz uderzenie.

Najważniejsze wyposażenie pomiarowe i badawcze:

 • elektrohydrauliczne maszyny wytrzymałościowe generujące wymuszenia ściskające oraz rozciągające w zakresie sił: 250 kN oraz 500 kN,
 • komora klimatyczna pozwalająca na prowadzenie cyklicznych badań środowiskowych w zakresie temperaturowym od -40°C do 120°C, zakres wilgotności od 20% do 80%,

 • mobilny system akwizycji danych wraz z przetwornikami wielkości dynamicznych,
 • systemy akwizycji danych wraz z przetwornikami siły.

Uprawnienia i certyfikaty

Laboratorium prowadzi badania na zgodność z dokumentami przedstawionymi w zakresie akredytacji wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji i zakresie akredytacji OiB (akredytacja Ministra Obrony Narodowej).

Laboratorium jest upoważnione przez Ministra właściwego ds. transportuj do prowadzenia oceny i badań homologacyjnych na zgodność z:

 • Regulaminem ONZ nr 55 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji elementów mechanicznych części zespołów pojazdów,
 • Regulaminem ONZ nr 124 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kół do samochodów pasażerskich i ich przyczep oraz na potrzeby certyfikacji,
 • Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2015/208 w odniesieniu do wymogów dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów rolniczych i leśnych,
 • Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1005/2010 w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu zaczepów holowniczych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych,
 • Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2021/535 – w zakresie wymagań dotyczących homologacji typu zaczepów holowniczych pojazdów silnikowych,
 • Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) NR 44/2014 z dnia 21 listopada 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych dotyczących homologacji pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców,
 • Regulaminem ONZ nr 147 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji mechanicznych elementów sprzęgających zespołów pojazdów rolniczych.

Laboratorium deklaruje, że usługi, które świadczy w ramach swojej działalności laboratoryjnej, realizowane są zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Skip to content