Audyt technologiczny

Identyfikacja słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa w obszarach:

 • technologii oraz procesów produkcyjnych i usługowych,
 • stanu technicznego, systemu eksploatacji i zarzadzania flotą samochodową,
 • zasobów technicznych, infrastruktury,
 • gospodarki paliwowej i energetycznej środków transportu,
 • potencjału badawczo-rozwojowego,

Również w zagadnieniach dotyczących:

 • innowacyjności,
 • wartości niematerialnych i prawnych,
 • systemu zarządzania jakością,
 • zasobów ludzkich,
 • praw własności intelektualnej,
 • zarzadzania wiedzą.

Audyt jest narzędziem pomocnym w rozwoju przedsiębiorstwa. Jego celem jest szczegółowa diagnoza stanu faktycznego Państwa firmy, a jego przedmiotem może być produkt, proces, projekt, problem, program lub komórka organizacyjna w przedsiębiorstwie.

Audyt  jest przeprowadzany, przez ekspertów technicznych w danych obszarach tematycznych, według Państwa potrzeb. Eksperci w usystematyzowany sposób identyfikują słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstwa, na podstawie pozyskanych danych z poszczególnych obszarów w Państwa działalności.

Łukasiewicz – PIMOT realizuje audyty m. in. w zakresie:

 • wykorzystywanych technologii,
 • procesów produkcyjnych,
 • zasobów technicznych,
 • wartości niematerialnych i prawnych (np. dokumentacja homologacyjna, posiadane atesty i certyfikaty),
 • praw własności intelektualnej,
 • wdrożonych systemów zarządzania jakością,
 • systemów zaopatrywania i magazynowania,
 • systemów eksploatacji i utrzymania technicznego, serwisu,
 • oceny sytuacji energetycznej i środowiskowej,
 • organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego wewnątrz i w otoczeniu przedsiębiorstwa.

 

Wynikiem audytu jest raport, w którym przedstawiony jest obecny stan firmy pod kątem technologicznym wraz z przedstawieniem konkretnych propozycji dotyczących usprawnienia działania przedsiębiorstwa.

 

Gwarantujemy Państwu zachowanie poufności, bezstronność i niezależność w realizacji powierzonego nam zadania.

Przesłanki przeprowadzenia audytu technologicznego to m.in.:

 • w firmie generowane są problemy wpływające negatywnie na produkcję
  lub sprzedaż,
 • istnieje oczekiwanie poprawy konkurencyjności lub silniejszej pozycji rynkowej firmy, zwiększenia efektywności i stabilności jakości produkcji, przychodu przedsiębiorstwa,
 • planowany jest rozwój w określonym obszarze działalności i istnieje potrzeba upewnienia się co do rentowności przedsięwzięcia i możliwości jego realizacji,
 • poszukiwanie możliwości dofinansowania działań rozwojowych
  i/lub inwestycyjnych, poprzez kredytowanie lub udział w konkursach
  na innowacje,
 • plany złożenia wniosku projektowego, w wyniku którego powstanie nowy
  lub znacząco ulepszony produkt lub proces,
 • plany kupna lub skonsolidowania – analiza ryzyka ewentualnej utraty ciągłości produkcji poprzez przerwanie łańcucha dostaw lub błędów w procesach technologicznych,
 • w przedsiębiorstwach planujących lub realizujących: produkcję, prace rozwojowe lub badania naukowe na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa konieczność:
 • analizy techniczno-ekonomicznej i studium wykonalności,
 • analizy dokumentów umożliwiających uruchomienie procedur związanych
  z pozyskaniem produktów przez MON,
 • oceny poziomu gotowości technologicznej produktu,
 • analizy w odniesieniu do zabezpieczenia technicznych rezerw strategicznych.

Ramowy zakres audytu technologicznego Łukasiewicz – PIMOT w obszarze motoryzacji

1

Zasoby techniczne oraz własność intelektualna i niematerialna

1.1

Weryfikacja przedstawionego do oceny wykazu grup konstrukcyjnych

1.2

Weryfikacja przedstawionych do oceny modeli 3d

1.3

Ocena kompletności przestawionego zestawienia materiałowego (BOM)

1.4

Ocena poddostawców (kompletność, wykaz, kryteria współpracy)

1.5

Ocena dokumentacji konstrukcyjnej

1.6

Ocena dokumentacji technologicznej

1.7

Ocena pozostałej dokumentacji (użytkowej, eksploatacyjnej, itp.)

1.8

Ocena wykazu urządzeń do produkcji

1.9

Ocena zasobów pod kątem identyfikacji oprzyrządowania i urządzeń
do produkcji w przedstawionym procesie technologicznym

1.10

Ocena posiadanych własności intelektualnych i niematerialnych (WNiP)

1.11

Ocena prowadzonych prac badawczo rozwojowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych

1.12

Ocena dokumentacji instalacji elektrycznej nisko– i wysokonapięciowej

 

2

Procesy produkcyjne i przechowywanie dokumentacji produkcyjnej

2.1

Ocena w zakresie nadzorowania procesów produkcyjnych

2.2

Ocena w zakresie przechowywania i transportu wyrobów gotowych

2.3

Ocena w zakresie systemu oceny dostawców

2.4

Ocena w zakresie magazynowania i kontroli dostawców

2.5

Ocena w zakresie identyfikacji dostaw i wyrobów gotowych

2.6

Ocena procedury reklamacji wyrobów

2.7

Ocena w zakresie sposobu, zakresie i liczby badań, kontroli wewnętrznych

2.8

Ocena w zakresie dostępu i nadzór nad wyposażeniem badawczo-kontrolnym

2.9

Ocena w zakresie badań i kontroli wewnętrznych (dokumentowanie, analiza i udostępnianie wyników)

2.10

Ocena stanu obiektów produkcyjnych (hal) i ich wyposażenia pod kątem zapewnienia odpowiednich warunków procesu produkcyjnego

2.11

Ocena w zakresie niezgodności stwierdzonych w wyniku badań i kontroli wewnętrznych (wdrażanie, usuwanie)

2.12

Ocena w zakresie postepowania z wyrobami wadliwymi oraz analiza gospodarki odpadami

 

3

Dokumentacja systemów zarządzania jakością

3.1

Ocena dokumentacji potwierdzającej działalność przedsiębiorstwa

3.2

Ocena systemu(ów) zarządzania przedsiębiorstwa w kontekście potrzeb klienta

3.3

Ocena dokumentacji wdrożonej dla zapewnienia produkcji (np.: wykonana na potrzeby udzielenia homologacji)

3.4

Ocena rozwiązań organizacyjnych przedsiębiorstwa (struktura, komunikacja, odpowiedzialności)

3.5

Ocena wdrożenia wymagań regulujących procesy, dowody (zapisy z tych procesów)

 

4

Dokumentacja homologacyjna

4.1

Analiza kompletacji oraz ocena stanu formalnego i prawnego dokumentacji wymaganych w procedurze homologacji typu lub dopuszczenia pojazdu do ruchu

4.2

Ocena stanu dokumentacji homologacyjnej w aspekcie zmiany producenta i/lub zakładu montażowego oraz zarządzania tą dokumentacją

4.3

Ocena możliwości rozszerzenia świadectwa homologacji w kontekście rozważanych zmian w konstrukcji lub kompletacji pojazdu

 

5

Serwis i zakupy

5.1

Analiza sieci serwisowej z podziałem na stacje typu zamkniętego i otwartego

5.2

Analiza stanu wyposażenia stacji serwisowych

5.3

Analiza stanu umów gwarancyjnych z dostawcami pod kątem możliwości relokacji kosztów gwarancyjnych

5.4

Analiza gospodarki odpadami

5.5

Analiza procesu zakupu: zamawiania indywidualne, ramowe i prognoz zakupowe

5.6

Analiza procesu wyboru dostawcy

5.7

Analiza systemu kontroli dostaw

5.8

Analiza systemu dystrybucji części w przedsiębiorstwie

5.9

Analiza zaplecza magazynowego pod kątem zapewnienia właściwych warunków magazynowania

5.10

Analiza procesu reklamacji wyrobu

 

6

Energetyka i środowisko

6.1

Ocena w zakresie gospodarki paliwowej przedsiębiorstwa

6.2

Ocena w zakresie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie energetycznym przedsiębiorstwa

6.3

Ocena w zakresie cyklu życia produktu (LCA)

6.4

Analiza śladu węglowego

 

 


Oferujemy również przeprowadzenie audytów w innych obszarach, uzgadnianych indywidualnie oraz w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz audyty innych obszarów Państwa działalności:

Skip to content