Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Specjalista ds. projektów inwestycyjnych

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji to instytut badawczy współtworzący trzecią największą sieć badawczą w Europie. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie prac naukowo badawczych i prac rozwojowych w dziedzinie motoryzacji.

Poszukujemy osoby, którą cechuje duża samodzielność, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania relacji oraz determinacja w realizacji celów.

Liczba miejsc pracy: 1 etat

 

Opis stanowiska pracy

 • Pozyskiwanie i przygotowywanie projektów inwestycyjnych w ramach konkursów międzynarodowych i krajowych;
 • Współpraca z kadrą Instytutu w celu określenia priorytetowych działań/konkursów oraz w celu przygotowania wniosków projektowych;
 • Prowadzenie i weryfikacja dokumentacji aplikacyjnej oraz bezpośrednie wsparcie wybranych projektów inwestycyjnych;
 • Zarządzanie i monitorowanie budżetem;
 • Bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu oraz Kierownikiem Projektów Inwestycyjnych;
 • Analiza dokumentacji projektowej, umów z inwestorem i wytycznych do planowanej inwestycji;
 • Kontrola i zarządzanie wydatkami w projekcie;
 • Przygotowywanie raportów, analiz i prezentacji;
 • Współpraca z zewnętrznymi instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie i wdrażanie projektów, firmami partnerskimi oraz innymi jednostkami badawczymi.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe
 • Bardzo dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • Odpowiedzialność, samodzielność i dokładność w wykonywaniu zleconych zadań.
 • Doświadczenie w przygotowywaniu budżetów, harmonogramów i wniosków aplikacyjnych dla projektów finansowanych z funduszy krajowych i/lub zagranicznych;
 • Doświadczenie we wsparciu projektów finansowanych przez międzynarodowe agencje finansujące badania;
 • Praktyczna znajomość różnych źródeł finansowania projektów badawczych;
 • Bardzo dobra znajomość narzędzi pakietu MS Office 365 (Excel, PowerPoint, Word);
 • Bardzo dobra organizacja pracy.

 

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

 • Praktyczna znajomość zagadnień z obszaru prowadzenia oraz rozliczenia projektów, w tym certyfikaty poświadczające znajomość metodyk zarządzania projektami;
 • Doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań konkurencyjnych i przygotowywaniu umów projektowych;
 • Wykształcenie techniczne związane z obszarem działalności Instytutu;
 • Doświadczenie w pracy dla jednostek naukowych lub organizacji pozyskujących finansowanie ze środków zewnętrznych.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego (kursy, szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne),
 • bezpłatne miejsce parkingowe,
 • możliwość udziału w ciekawych projektach badawczo – rozwojowych,
 • pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dofinansowanie do kart Medicoversport,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie w korzystnej cenie (odpłatnie),
 • możliwość skorzystania z pakietu opieki medycznej w korzystnej cenie (odpłatnie).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV w terminie do 05.12.2023r.  

 

KLAUZULA RODO
Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych – dla zgód na wykorzystanie danych do celów kontaktowych w związku z potencjalnymi rekrutacjami i przekazywaniem informacji o działu jednostek organizacyjnych Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Administratorem jest:
Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA: Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@pimot.lukasiewicz.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby spełnienia obowiązków pracodawcy, zapewnienia bezpieczeństwa i organizacji pracy, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom, służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce lub organu nadzorczego w kraju członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH: Pani/Pana dane z CV, które złożył Pan/Pani w ramach procesu rekrutacji.
Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

INFORMACJA O PROFILOWANIU I PRZETWARZANIU W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY:
Pani/pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Skip to content