II KONFERENCJA
NAUKOWO-TECHNICZNA

POJAZDY AUTONOMICZNE

wyzwania oraz szanse
dla gospodarki i obronności państwa

II Konferencja

← wersja PL              EN version →     

Sieć Badawcza Łukasiewicz — Przemysłowy Instytut Motoryzacji
oraz
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

 

zapraszają
na
II KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ
POJAZDY AUTONOMICZNE
– wyzwania oraz szanse
dla gospodarki
i obronności państwa

 

 

 

 

Termin i miejsce

Tematyka konferencji

bezzałogowe pojazdy lądowe – technologie i systemy; systemy lokalizacji i komunikacji V2X; sztuczna inteligencja w zastosowaniu do automatyzacji pojazdów; prawno-techniczne i etyczne aspekty automatyzacji środków transportowych i systemów; układy automatyzacji pojazdów i  systemów w zastosowaniu na rzecz obronności bezpieczeństwa państwa; bezpieczeństwo, badania i testowanie układów automatyzacji pojazdów

 

Kluczowe elementy konferencji

tematyczne sesje plenarne; pokaz technologii pojazdów; sesje przemysłowo – promocyjne; strefa wystawiennicza; networking

 

Komitet organizacyjny

Katarzyna Szajna – Łukasiewicz — PIMOT
Magdalena Jaroszewicz – Łukasiewicz — PIMOT
Agnieszka Piątkiewicz – Łukasiewicz — PIMOT
płk dr hab. inż. Mariusz Wesołowski – WITPiS
dr inż. Marek Nowakowski – WITPiS
Edyta Sochoń – WITPiS

 

 

 

Szczegółowe informacje odnośnie agendy, komitetu naukowego, rejestracji oraz kosztów udziału w konferencji zostaną podane wkrótce. 

Kontakt

 

Łukasiewicz – PIMOT:

tel. 22 777 72 95
tel. 730 227 578

e-mail  konferencja@pimot.lukasiewicz.gov.pl

 

 

WITPiS:

tel. 22 783 19 28
tel. 665 138 750

 

W związku z organizowaną II Konferencją Naukowo-Techniczną „POJAZDY AUTONOMICZNE – wyzwania oraz szanse dla gospodarki i obronności państwa” zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (art. 13 ust. 1 i 2) przekazujemy poniższe informacje.
Administrator:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55, 03-301 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych: 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@pimot.lukasiewicz.gov.pl lub poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.

Cele i podstawy przetwarzania:
a) Nawiązanie kontaktu z uczestnikami wydarzenia – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na kontakcie z uczestnikami wydarzenia.

b) Rejestracja oraz kontakt z uczestnikami w ramach czynności organizacyjnych poprzedzających wydarzenie jak również dostarczenie wybranych materiałów po wydarzeniu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy.
c) Rozliczenie wydarzenia – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – obsługa księgowo-podatkowa w tym fakturowanie.
d) Prowadzenie listy uczestników – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa podczas wydarzenia.
e) Udokumentowanie wydarzenia w postaci filmów i fotografii cyfrowej w dowolnym formacie – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promocji wydarzenia na stronie internetowej oraz w oficjalnych mediach społecznościowych (FB, LinkedIn, YouTube oraz Portalu X). Zapisując się na wydarzenie uczestnicy zezwalają na rozpowszechnianie wizerunku.
f) Prowadzenie statystyk i raportów oraz archiwizacji na potrzeby wewnętrzne Administratora związane z liczbą uczestników wydarzenia – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
g) Dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z organizacją wydarzenia – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 
Odbiorcy danych: 
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Dane mogą być udostępnione współorganizatorowi wydarzenia. Dane mogą być przekazane podmiotom zaangażowanym w organizację wydarzenia w tym fotografom, dostawcom usług IT. Jak również operatorom pocztowym, kurierom, bankom, kancelarii prawnej czy firmie windykacyjnej.
Czas przetwarzania danych osobowych: 
Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu wniesienia sprzeciwu.
Prawa osób: 
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku może zostać wycofane w dowolnym czasie. Rozpowszechnianie, które nastąpiło przed wycofaniem zezwolenia, nie może być kwestionowane.
Podanie danych:
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.  

Skip to content