Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Młodszy Specjalista w Dziale Zarządzania Projektami

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji to instytut badawczy współtworzący trzecią największą sieć badawczą w Europie. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie prac naukowo badawczych i prac rozwojowych w dziedzinie motoryzacji.

Liczba wakatów: 1

 

Zakres obowiązków:

 • prace na rzecz wsparcia Instytutu w zakresie aktywności projektowej – pozyskiwanie, nadzorowanie projektów B+R oraz projektów inwestycyjnych, tym analiza dokumentacji niezbędnej do aplikacji wniosków oraz powiązanych aktów prawnych niezbędnych w procedurze Pozyskania finansowania,
 • wspieranie Kierownika Projektów B+R pod względem operacyjnym i administracyjnym,
 • prowadzenie dokumentacji projektowej i raportowanie postępu prac w projekcie,
 • odpowiedzialność za komunikację i przepływ informacji w zespole projektowym,
 • sporządzanie wniosków aplikacyjnych, raportów merytorycznych, nadzorowanie realizacji projektu w oparciu o harmonogram pracy,
 • opracowywanie dokumentów oraz wniosków projektowych,
 • samodzielna realizacja działań powierzonych w projekcie.

 

Wymagania:

 • minimum 2-lata doświadczenia zawodowego w obszarze koordynowania pracami w projektach współfinansowanych ze środków publicznych krajowych i europejskich,
 • minimum 2-lata doświadczenia na stanowisku związanym z rozliczaniem projektów (PMO),
 • bardzo dobrej znajomości MS Office,
 • znajomość aktualnych procedur i wytycznych w zakresie prawidłowej realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, jak również rozliczania projektów, audytu i kontroli,
 • doświadczenie, biegła i praktyczna wiedza w zakresie wnioskowania, realizacji i nadzoru nad projektami,
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zaangażowanie,
 • umiejętność działania pod presją czasu i organizacji czasu pracy.

 

Mile widziane:

 • znajomość metod zarządzania projektami SCRUM, AGILE, Prince2

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego (kursy, szkolenia),
 • dogodną lokalizację oraz komfortowe warunki pracy,
 • bezpłatne miejsce parkingowe,
 • pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dofinansowanie do kart Medicoversport,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie w korzystnej cenie (odpłatnie),
 • możliwość skorzystania z pakietu opieki medycznej w korzystnej cenie (odpłatnie)

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV w terminie do 05.07.2024 r.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781, z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 

Realizując obowiązek informacyjny z art. 13 ust. 1 i 2 RODO przekazuje się poniższe informacje.

Administrator: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55, 03-301 Warszawa.
Z administratorem można się skontrować pisemnie pisząc na adres siedziby oraz mailowo pisząc na adres: instytut@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych: Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@pimot.lukasiewiz.gov.pl lub poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.

Cele i podstawy przetwarzania: Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym nawiązanie kontaktu na etapie prowadzenia tego procesu oraz nawiązanie stosunku pracy w przypadku pozytywnego jej zakończenia, a także archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu rekrutacji zgodnie z wymogami prawa powszechnie obowiązującego.
Podstawy przetwarzania:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zawarcie umowy o pracę;
b) art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda

Odbiorcy danych: Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych w zakresie: realizacji usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji; usług zaopatrujących Centrum Łukasiewicz w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne zapewniające sprawne zarządzanie (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu, firmom kurierskim i pocztowym).

Czas przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji. Po jej zakończeniu są niszczone. W przypadku, gdy kandydat do pracy wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w przyszłych rekrutacjach dane osobowe będą przechowywane 9 miesięcy.

Prawa osób: Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Podanie danych: Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym przepisami Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Skip to content