Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Starszy specjalista ds. współpracy i projektów międzynarodowych w Grupie Badawczej Nowych Technologii w Motoryzacji

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji to instytut współtworzący trzecią największą sieć badawczą w Europie. Instytut prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie motoryzacji. Dlaczego warto do nas dołączyć?

Oferujemy Ci możliwość rozwoju w dynamicznie rozwijającym się instytucie, wsparcie w zdobywaniu nowych umiejętności oraz przyjazne środowisko pracy. Instytut stawia na innowacyjność, a Twój wkład ma wpływ na jego rozwój.

Liczba wakatów: 1

Wymiar etatu: pełen etat

 

Twój zakres obowiązków

 • Reprezentowanie Instytutu oraz koordynacja działań w ramach partnerstw europejskich dotyczących transportu i motoryzacji (w tym udział w spotkaniach zagranicznych)
 • Budowanie oraz utrzymywanie relacji z partnerami zagranicznymi
 • Promocja oferty Instytutu wśród potencjalnych partnerów i klientów
 • Inicjowanie i moderacja procesu tworzenia konsorcjów w ramach konkursów międzynarodowych i krajowych
 • Pozyskiwanie i przygotowywanie projektów B+R+I w ramach konkursów międzynarodowych i krajowych
 • Współpraca z kadrą Instytutu w celu określenia priorytetowych działań/konkursów oraz w celu przygotowania wniosków projektowych
 • Monitoring krajowej i zagranicznej agendy badawczej (m.in. Horyzont Europa, NCBR)
 • Prowadzenie i weryfikacja dokumentacji aplikacyjnej oraz bezpośrednie wsparcie wybranych projektów
 • Przygotowywanie raportów, analiz i prezentacji
 • Współpraca z zewnętrznymi instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie i wdrażanie projektów B+R, firmami partnerskimi oraz innymi jednostkami badawczymi

 

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Co najmniej rok doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy międzynarodowej, pozyskiwana, koordynowania i raportowania projektów badawczych lub w obszarze sprzedaży
 • Biegła znajomość języka angielskiego, poziom min C1
 • Bardzo dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • Odpowiedzialność, samodzielność i dokładność w wykonywaniu zleconych zadań
 • Doświadczenie w przygotowywaniu budżetów, harmonogramów i wniosków aplikacyjnych dla projektów finansowanych z funduszy krajowych i/lub zagranicznych
 • Doświadczenie we wsparciu projektów finansowanych przez międzynarodowe agencje finansujące badania
 • Praktyczna znajomość różnych źródeł finansowania projektów badawczych,
 • Dobra znajomość narzędzi pakietu MS Office 365 (Excel, PowerPoint, Word)
 • Bardzo dobra organizacja pracy

 

Mile widziane

 • Praktyczna znajomość zagadnień z obszaru prowadzenia oraz rozliczenia projektów, w tym certyfikaty poświadczające znajomość metodyk zarządzania projektami
 • Doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań konkurencyjnych i przygotowywaniu umów projektowych
 • Wykształcenie techniczne związane z obszarem działalności Instytutu
 • Doświadczenie w pracy dla jednostek naukowych lub organizacji pozyskujących finansowanie ze środków zewnętrznych

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego (kursy, szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne),
 • bezpłatne miejsce parkingowe,
 • pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dofinansowanie do kart Medicoversport,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie w korzystnej cenie (odpłatnie),
 • możliwość skorzystania z pakietu opieki medycznej w korzystnej cenie (odpłatnie).

 

Osoby zainteresowane aplikacją prosimy o przesłanie CV do 03.07.2024 r. 

 

KLAUZULA RODO
Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych – dla zgód na wykorzystanie danych do celów kontaktowych w związku z potencjalnymi rekrutacjami i przekazywaniem informacji o działu jednostek organizacyjnych Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Administratorem jest:
Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA: Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@pimot.lukasiewicz.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby spełnienia obowiązków pracodawcy, zapewnienia bezpieczeństwa i organizacji pracy, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom, służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce lub organu nadzorczego w kraju członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH: Pani/Pana dane z CV, które złożył Pan/Pani w ramach procesu rekrutacji.
Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

INFORMACJA O PROFILOWANIU I PRZETWARZANIU W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY:
Pani/pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Skip to content