Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DYREKTOR Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji „PIMOT” mieszczącego się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55;

2) Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Pan Leszek Janek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.; tel: 661 636 361.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach kadrowych i finansowych napodstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e;

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą ZUS, Banki w których Pani/Pan posiada konto, Urząd Skarbowy oraz podmioty przetwarzające je na nasze zlecenie oraz organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz 10 lat po tym terminie;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia (UE z 2016/679) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jestwymogiem ustawowym/warunkiem zawarcia umowy o pracę. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie unieważnienie lub zerwanie umowy z Pani/Pana winy.

 

KLAUZULA INFORMATYCZNA W PROCESIE REKRUTACJI

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacyjnego jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji „PIMOT”, jako pracodawca;

 

Inspektor Ochrony Danych

Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanych w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane , w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;

Przemysłowy Instytut Motoryzacji „PIMOT”  będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie;

Jeżeli w dokumentach zawarte sa dane, o których mowa w art. 9ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji „PIMOT”.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji , Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Maja Państwo prawo do:

  1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. Prawo do sprostowania (poprawienia)swoich danych osobowych;
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. Prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne , aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolna.