Personal Data Protection (RODO)

Klauzula informacyjna Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji

1. Administratorem danych osobowych pracowników jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55, 03-301 Warszawa (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem możliwy jest: telefonicznie pod nr: (48) 22 7777 015, pod adresem e-mail: instytut@pimot.lukasiewicz,gov.pl lub w siedzibie.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym istnieje możliwość kontaktu w sprawach dotyczących danych osobowych lub realizacji praw osób, których dane dotyczą, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pimot.lukasiewicz.gov.pl

3. Dane osobowe pracowników są przetwarzane w oparciu o odpowiednie przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) lub art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) w następujących celach:

 1. organizacja i realizacja procesu zatrudnienia w ramach stosunku pracy – art. 6 ust. 1 lit. b) –  RODO,
 2. korzystanie przez pracownika z uprawnień przewidzianych w prawie pracy w związku z zatrudnieniem – art. 6 ust. 1 lit. c) –  RODO,
 3. rozliczenie wynagrodzenia oraz świadczeń przysługujących pracownikowi w związku z zatrudnieniem – art. 6 ust. 1 lit. b) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) –  RODO,
 4. realizacji obowiązków publicznoprawnych ciążących na pracodawcy w związku z zatrudnieniem (np. US, ZUS) – art. 6 ust. 1 lit. c) –  RODO,
 5. w przypadku, gdy dane przetwarzane są w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków pochodzących z UE, w celu sprawozdawczym lub rozliczenia projektu – art. 6 ust. 1 lit. b) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) –  RODO,
 6. realizacji obowiązków ciążących na pracodawcy w związku z zapewnieniem bezpiecznego środowiska pracy (BHP) – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust 2 lit. b) –  RODO,
 7. realizacji obowiązków ciążących na pracodawcy w związku z medycyną pracy – art. 6 ust. 1 lit. c) –  RODO,
 8. kontaktu telefonicznego lub mailowego (prywatny telefon i/lub adres e-mail) z pracownikiem w związku z zatrudnieniem – art. 6 ust. 1 lit. c) –  RODO,
 9. po uzyskaniu dodatkowej zgody, w celu związanym z działalnością integracyjną, informacją promocyjną, kulturalną prowadzoną przez Administratora, jako pracodawcę – art. 6 ust. 1 lit. a) –  RODO,
 10. ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z zatrudnienia – art. 6 ust. 1 lit. f) –  RODO,
 11. korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) –  RODO,
 12. stosowania monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, nadzoru nad informacją – art. 6 ust. 1 lit. c) –  RODO,
 13. archiwizacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. c) –  RODO.

4.    Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 1. upoważnieni pracownicy Administratora,
 2. uprawnieni pracownicy organów nadzorujących jego działalność, usługobiorcy, z których korzysta Administrator w zakresie usług informatycznych, doradczych, prawnych, audytowych w oparciu o zawarte umowy. Dane mogą zostać przekazane podmiotom zapewniającym usługi szkoleniowe, kulturalne i socjalne.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, tj. w zależności od daty nawiązania stosunku pracy będzie on wynosił od 10 do 50 lat. Ze względu na fakt, że część danych może być przetwarzanych na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

6. Podanie danych na potrzeby realizacji celów, w których podstawą jest zgoda pracownika, jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. W przypadku danych przetwarzanych w związku ze stosunkiem pracy lub na podstawie przepisów prawa podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów dotyczących zatrudnienia, w szczególności: ustawy Kodeks Pracy, przepisów podatkowych, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zatrudnienia u Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 1. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 2. prawa do żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
 5. prawa wniesienia skargi na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e–mail: iod@pimot.lukasiewicz.gov.pl lub telefonicznie pod nr 661 636 361, lub przesyłając żądanie na adres siedziby. W przypadku kontaktu telefonicznego Administrator zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji tożsamości.

Skip to content