Privacy policy

Polityka prywatności, pliki cookies i inne narzędzia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowym Instytucie Motoryzacji

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe są traktowane jako poufne i podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwana dalej RODO).

Jeśli nasza polityka prywatności ulegnie zmianie, poinformujemy o tym osobnym komunikatem na stronie www.

I. Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych oraz właścicielem strony internetowej https://www.pimot.lukasiewicz.gov.pl/ jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55, 03-301 Warszawa (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem możliwy jest: telefonicznie pod nr: (+ 48) 22 7777 015, pod adresem e-mail: instytut@pimot.lukasiewicz.gov.pl lub w siedzibie.
 2. Niniejsza polityka prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym istnieje możliwość kontaktu w sprawach dotyczących danych osobowych lub realizacji praw osób, których dane dotyczą, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pimot.lukasiewicz.gov.pl.

II. Dane osobowe

 1. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  • nawiązania kontaktów w zakresie współpracy, ukształtowania treści umów zawieranych przez Administratora – 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • kontaktowania się w związku zapytaniem przekazanym za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Administratora, poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie – 6 ust. 1 lit f) RODO w związku z motywem 47 RODO,
  • przesyłania informacji handlowych i marketingowych, za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem Administratora i jego personelu – 6 ust. 1 lit f) RODO w związku z motywem 47 RODO,
  • w celu otrzymywania newslettera od Administratora, zawierającego informacje marketingowe i handlowe oraz inne informacje o działalności, w tym dotyczące konferencji lub innych wydarzeń organizowanych przez Administratora – 6 ust. 1 lit f) RODO w związku z motywem 47 RODO,
  • dostarczania informacji o działalności Administratora, organizowanych wydarzeniach, oferowanych produktach w materiałach promocyjnych, stronach internetowych, mediach, mediach społecznościowych – 6 ust. 1 lit f) RODO w związku z motywem 47 RODO,
  • organizacji i realizacji procesu zatrudnienia w ramach stosunku pracy – art. 6 ust. 1 lit. b) i c) – RODO.
 1. Ewentualnie inne cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora przedstawione będą w odrębnych klauzulach informacyjnych.
 2. Dane osobowe w zależności od celu będą przechowywane do chwili, gdy zostanie zrealizowany cel, do którego zostały zebrane bądź do czasu wycofania zgody na przetwarzanie w tym celu.
 3. Podanie danych w celu nawiązania kontaktów jest dobrowolne.
 4. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 5. Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza kontaktowego i newslettera.
 6. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania newslettera oraz kontaktu o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.
 7. Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
 8. Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma:
  • prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  • prawa do żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
  • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,
  • prawa wniesienia skargi na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: iod@pimot.lukasiewicz.gov.pl.  

 1. Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).
 2. Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków:
  • szyfrowanie danych służących do zapisu do newslettera,
  • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

III. Informacja o plikach cookies

Niniejsza polityka cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Administratora.

 1. Definicje:
  • Administrator – oznacza Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55, 03-301 Warszawa, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
  • Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Cookies Administratora – oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem serwisu.
  • Cookies Zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej serwisu.
  • Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenach Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Serwis korzysta z plików cookies.
  • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.
  • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych serwisu.
  • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 5. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 6. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

IV. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Stosowane przez Administartora cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje typy plików cookies:
  • Cookies „sesyjne” (session cookies): są plikami tymczasowymi, które przechowywane są 
   w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  • Cookies „trwałe” (persistent cookies) : są przechowywane na urządzeniu Użytkownika
   i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 1. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
  • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu.
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka.
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są 
  w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 5. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 6. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 7. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić,
  a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 8. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami
 1. Strony dostępne w domenach Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres – mail oraz dobrowolne podanie danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.

V. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VI. Inne narzędzia

Administrator korzysta również z analizy logów dostępowych, które zawierają informację dotyczącą aktywności Użytkownika na stronie internetowej, w tym przetwarza w tym zakresie adres IP. Celem zbierania logów jest monitorowanie sprawności działania strony internetowej, analizy ruchu, monitorowania utrzymania zabezpieczeń, analizy komunikacji i pracy serwera.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do zmian w niniejszej polityce prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja polityki prywatności, dostępna na stronie https://www.pimot.lukasiewicz.gov.pl/polityka-prywatnosci/.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Skip to content