Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji z siedzibą w Warszawie

Komisja do spraw wyłonienia kandydata

na Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji   

z siedzibą w Warszawie (dalej Komisja)  

na podstawie

art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 z późn. zm.)

zaprasza do składania zgłoszeń 

na stanowisko Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji z siedzibą w Warszawie

 

I. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydata:

Kandydat na stanowisko Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji powinien wykazać, że:

1) posiada co najmniej stopień naukowy doktora;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;

4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

II. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:

1) CV, informacji o dorobku naukowym i zawodowym; informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej;

2) koncepcji rozwoju instytutu badawczego w wersji papierowej;

3) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej, wykształcenie oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi; kopie dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; 

4) oświadczenia, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie na Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji,

7) oświadczenia kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata/kandydatów i powołania kandydata na stanowisko Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.);

8) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

9) informacji o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, adres mailowy oraz telefon kontaktowy).

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dodatkowe informacje o odbytych stażach i szkoleniach, o dodatkowych uprawnieniach i certyfikatach.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Ponadto

III. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Przemysłowego Instytutu Motoryzacji:

  • kserokopia statutu Przemysłowego Instytutu Motoryzacji,
  • kserokopia regulaminu organizacyjnego Przemysłowego Instytutu Motoryzacji,
  • kserokopia sprawozdania finansowego Przemysłowego Instytutu Motoryzacji za rok 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,

będą udostępnione do wglądu kandydatom na stanowisko Dyrektora w siedzibie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie, ul. Jagiellońska nr 55 pok. 13, w dniach roboczych Instytutu w godzinach od 900 do 1500 od dnia następnego po dniu ogłoszenia zaproszenia do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora, do ostatniego dnia składania zgłoszeń.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie materiałów informacyjnych jest Pani Lidia Fularska (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub tel: 22 7777 021).

IV. Zgłoszenia należy składać wzamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji – nie otwierać” w Kancelarii Głównejw Biurze Podawczym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 w dni robocze w godz. 815 -1615 lub przesłać listem poleconym na adres:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych

00-507 Warszawa,

Plac Trzech Krzyży 3/5

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji – nie otwierać”.

 

V. Termin składania zgłoszeń do dnia 1 marca 2018 r. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Komisja informuje, że kandydat może zostać zaproszony na rozmowę w przedmiocie: (a) kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata pod kątem umiejętności zarządczych właściwych na stanowisku dyrektora instytutu badawczego, z uwzględnieniem przebiegu pracy w instytucie badawczym, jeżeli kandydat pełnił w nim funkcje kierownicze, a także (b) koncepcji kandydata co do rozwoju instytutu badawczego.

O terminie i miejscu rozmowy wybrany kandydat lub wybrani kandydaci zostanie/zostaną  poinformowany/poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu.