Laboratorium Bezpieczeństwa Pojazdów

 

 

1. Badania wykonywane w Laboratorium - oferta:

Laboratorium prowadzi badania na zgodność z normami krajowymi i międzynarodowymi
z dziedziny bezpieczeństwa biernego:

 • kompletnych pojazdów i ich zespołów,
 • wyposażenia pojazdów,
 • barier drogowych oraz konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych,
 • urządzeń zabezpieczających dla osób znajdujących się w pojazdach (foteliki dla dzieci, fotele do samochodów wszystkich kategorii,
 • przednich układów zabezpieczających (orurowanie lub dodatkowe zderzaki),
 • elementów i akcesoriów do zabezpieczania ładunków,
 • zabudowy pojazdów ciężarowych na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 12642 (kod XL), w zakresie badań statycznych i dynamicznych,
 • materiałów stosowanych w motoryzacji.

Sieć badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury prowadzi badania potwierdzające spełnienie Warunków Technicznych Pojazdów po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych.

Prowadzimy również:

 • konsultacje techniczne, konstrukcyjne i prawne w zakresie wykonywanych badań,
 • testy i badania wg wymagań Klienta (również nieujęte w przepisach normatywnych).

 

2. Wyposażenie Laboratorium:

Laboratorium dysponuje unikatowym na skalę kraju zapleczem badawczym z zakresu bezpieczeństwa biernego. Do najważniejszych stanowisk badawczych należą:

 • stanowisko do zderzeń kompletnych pojazdów umożliwiające przeprowadzenie prób zdarzeniowych pojazdów do 5 t z prędkością 80 km/h z barierą odkształcalną
 • i nieodkształcalną,
 • stanowisko poligonowe służące do badań zderzeniowych pojazdów z barierami drogowymi oraz innymi obiektami,
 • stanowisko do symulacji zjawisk dynamicznych pozwalające na programowanie charakterystyki opóźnienia (wartość i czas działania opóźnienia). Urządzenie pozwala na wykonywanie nieniszczących symulacji zderzeń wyposażenia pojazdów,
 • stanowiska do badania palności materiałów w używanych w konstrukcji pojazdów samochodowych i ich odporności na działanie paliw i smarów.

Na wyposażenie oraz aparaturę pomiarową Laboratorium składa się m. in:

 • zespół stanowisk do badań dziecięcych urządzeń przytrzymujących (fotelików dziecięcych),
 • zespół stanowisk do badań siedzeń i zagłówków samochodów osobowych i autobusów,
 • zespół stanowisk do badań pasów bezpieczeństwa, zamków drzwiowych i zawiasów, wyposażenia wnętrza, kierownic samochodowych,
 • gama manekinów antropomorficznych osób dorosłych (TNO-10, Hybrid II i III oraz EuroSID) i dzieci (Seria P i Q),
 • urządzenie do badania ochrony pieszych podczas zderzenia z pojazdem (model dolnej części nogi zgodny z Rozporządzeniem WE 631/2009),
 • bezprzewodowy system akwizycji danych,
 • przetworniki opóźnienia, siły, momentu, przemieszczenia,
 • system precyzyjnych kamer typu high-speed (do 500 000 klatek na sekundę), pozwalających na zarejestrowanie testu zderzeniowego zarówno z góry, z boku i od spodu. Ponadto wyposażenie pomiarowe umożliwia zapis oraz późniejszą analizę wielu zjawisk szybkozmiennych.

Stosowana aparatura spełnia wymagania normy ISO 6487 ,,Pojazdy drogowe. Techniki pomiarowe w testach zderzeniowych. Oprzyrządowanie”.

 

3. Laboratorium gwarantuje:

 • realizację badań przez wysokiej klasy specjalistów,
 • profesjonalne stanowiska badawcze,
 • szybką, terminową realizację badań.

 

4. Uprawnienia i certyfikaty

Laboratorium prowadzi badania w zakresie bezpieczeństwa pojazdów i ich wyposażenia, m.in.
w zakresie przedstawionym w Certyfikacie Akredytacji nr AB 082, wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Badania prowadzone są zgodnie z wymogami ISO/IEC 17025

Na podstawie upoważnienia Ministra właściwego ds. transportu Laboratorium prowadzi badania na potrzeby homologacji typu pojazdu, części lub ich wyposażenia, niezbędne do uzyskania świadectwa homologacji wg wymagań następujących przepisów prawnych:

 • Regulaminu EKG ONZ nr 11 – Zamki i elementy mocowania drzwi,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 12 – Zabezpieczenia kierowcy przed uderzeniem w układ kierowniczy w przypadku zderzenia,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 14 – Kotwiczenie pasów bezpieczeństwa,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 16 – Pasy bezpieczeństwa, pasy urządzeń przytrzymujących dla dzieci i urządzeń ISOFIX,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 17 – Siedzenia oraz ich kotwiczenie i zagłówki,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 21 – Wyposażenie wnętrza pojazdu,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 25 – Zagłówki wbudowane i niewbudowane w siedzenia pojazdów,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 26 – Wystające części zewnętrzne pojazdów,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 32 i 33 – Zachowanie struktury uderzonego pojazdu w przypadku zderzenia tylnego/czołowego,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 34 – Zabezpieczenie przeciwpożarowe pojazdów,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 35 – Rozmieszczenie pedałów w pojazdach,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 44 – Urządzenia przytrzymujące dla dzieci przebywających
 • w pojazdach o napędzie silnikowym,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 58 – Urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem pod tył pojazdu (RUPD) i zabezpieczenia przed wjechaniem pod tył pojazdu (RUP) oraz pojazdy w zakresie instalacji homologowanego typu RUPD,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 61 – Wystające elementy zewnętrzne znajdujące się przed tylną ścianą kabiny pojazdu użytkowego,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 66 – Wytrzymałość konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 67 –  Instalacje LPG w pojazdach kategorii M i N oraz pojazdy wyposażone w układy zasilania LPG,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 73 – Boczne urządzenia zabezpieczające (BUZ) i ich montaż do pojazdów,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 80 – Siedzenia dużych pojazdów pasażerskich oraz duże pojazdy pasażerskie w zakresie wytrzymałości siedzeń i ich kotwiczeń,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 93 – Urządzenia zabezpieczających przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD) i zabezpieczenie przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP) oraz pojazdy
 • w zakresie położenia homologowanego typu FUPD,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 107 – Pojazdy kategorii M2 i M3 w zakresie ich budowy ogólnej,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 110 – Elementy składowe pojazdów silnikowych wyposażonych,
 • w instalacje CNG lub LNG oraz ich montaż w pojazdach wyposażonych w instalacje CNG lub LNG,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 118 – Palność materiałów używanych w konstrukcji niektórych kategorii pojazdów samochodowych oraz ich odporności na działanie paliw lub smarów,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 126 – Wewnętrzne przegrody zabezpieczające pasażerów przed przemieszczeniem się bagażu,
 • Regulaminu EKG ONZ nr 129 – Ulepszone urządzenia przytrzymujące dla dzieci stosowane na pokładach pojazdów silnikowych,
 • Rozporządzenia (WE) nr 78/2009 w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych
 • w odniesieniu do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg,
 • Rozporządzenia delegowane Komisji (UE) nr 1322/2014 uzupełniające i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych dotyczących homologacji pojazdów rolniczych i leśnych,
 • Rozporządzenia delegowane Komisji (UE) 2015/208 z dnia 8 grudnia 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów rolniczych i leśnych,
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 3/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do wymogów w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców,
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 44/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych dotyczących homologacji pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców.

 

Ponadto Laboratorium prowadzi badania na zgodność z następującymi aktami prawnymi:

- Normy:

 • PN-EN 1317-1,2,3, ENV 1317-4 – Systemy ograniczające drogę (w tym: bariery i poduszki zderzeniowe),
 • PN-EN 12767 - Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych,
 • PN-EN 1789 - Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – ambulanse drogowe,
 • PN-90/S-47013 – Samochody ciężarowe, autobusy i trolejbusy - Miejsce pracy kierowcy,
 • PN-EN 12195-1,2,3,4 - Mocowanie ładunków (w tym: pasy mocujące, odciągi łańcuchowe, liny stalowe mocujące,
 • PN-EN 12640 - Mocowanie ładunków na pojazdach drogowych - Punkty mocowania na pojazdach używanych do przewozu towarów,
 • PN-EN 12642 - Zabezpieczanie ładunków na pojazdach drogowych - Konstrukcja nadwozi pojazdów do przewozu towarów (w zakresie statycznym i dynamicznym),
 • ISO 27956 - Pojazdy drogowe - Zabezpieczanie ładunków w samochodach dostawczych,
 • ISO 7176-19 - Wymagania projektowe i eksploatacyjne dla wózków, przystosowanych do zabezpieczenia dowolnym rodzajem mocowania podczas transportu,
 • ISO 10542-1 - wymagania projektowe i eksploatacyjne dla mocowań szynowych wózków inwalidzkich w podłodze (WTORS),
 • PN-S-48007:1997 - Pojazdy drogowe - Zamki i zawiasy drzwi i pokryw oraz spinacze burt skrzyń ładunkowych.

W zakresie badań materiałowych:

 • PN-ISO 2781 - Guma - Oznaczanie gęstości,
 • PN-ISO 1817 - Guma - Oznaczanie odporności na działanie cieczy,
 • PN-ISO 3795 - Pojazdy drogowe oraz ciągniki, maszyny rolnicze i leśne - Określanie palności materiałów stosowanych wewnątrz pojazdów,
 • PN-EN ISO 1183-1 - Tworzywa sztuczne -- Metody oznaczania gęstości tworzyw sztucznych nieporowatych,
 • PN-EN ISO 62 - Tworzywa sztuczne - Oznaczanie absorpcji wody,
 • PN-EN ISO 2409 - Farby i lakiery - Badanie metodą siatki nacięć,
 • PN-ISO 9227 - Badania korozyjne w sztucznych atmosferach - Badania w rozpylonej solance,
 • PN 76/C-81521 - Wyroby lakierowe - Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości,
 • PN-EN ISO 179-2 – Badanie udarności,
 • PN-ISO 3795, Dyrektywa 95/28/EC (zał. 4, 5, 6) – Badania palności i topliwości,
 • PN-EN ISO 2812-1 - Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na ciecze.

Warunki techniczne:

 • WT/059/PIMOT/15 – bagażniki i inne urządzenia mocowane na pojazdach,
 • WT/008/PIMOT/18 – linki holownicze,
 • WT/108/PIMOT/16 – pokrowce siedzeń samochodów wyposażonych w boczne poduszki powietrzne,
 • WT/012/PIMOT/10 – Sprężyny śrubowe przedniego i tylnego zawieszenia.

 

Kontakt:

mgr inż. Przemysław Pająk
Kierownik Laboratorium Bezpieczeństwa Pojazdów
Telefon: 22 7777-141
Telefon komórkowy: 607 078 079
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.