kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

Opis doświadczeń i kompetencji PIMOT w zakresie wykorzystania CNG

Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) jest członkiem założycielem Stowarzyszenia NGV Polska, którego celem jest promocja sprężonego gazu ziemnego (CNG) jako paliwa transportowego. Instytut posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie eksploatacji pojazdów i stacji tankowania CNG. Już w latach 80-tych Instytut realizował program przeróbki autobusów zasilanych olejem napędowym na zasilanie sprężonym gazem ziemnym. Na terenie PIMOT była zlokalizowana stacja tankowania CNG przeznaczona do zasilania własnej floty pojazdów.

PIMOT posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 082 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. PIMOT wydaje homologacje dla elementów instalacji CNG montowanych w pojazdach samochodowych zgodnie z Regulaminem EKG ONZ nr 110 oraz homologacje dla dodatkowych układów zasilania CNG zainstalowanych w pojazdach samochodowych zgodnie z Regulaminem EKG ONZ nr 115. Certyfikat PCA oraz Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 082 w załączeniu.

Zakład Odnawialnych Zasobów Energii w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji realizował w latach 2009-2012 w konsorcjum międzynarodowym projekt europejski, współfinansowany z programu Inteligentna Energia dla Europy, pod nazwą "GasHighWay promocja paliw gazowych, w szczególności gazu ziemnego i biogazu, jako paliw transportowych" (www.gashighway.net), współpracując m.in.
ze Stowarzyszeniem NGV Europe. W ramach mniejszego projektu PIMOT opracował studia wykonalności dla budowy stacji tankowania CNG dla wybranych potencjalnych inwestorów krajowych oraz uczestniczy! w opracowaniu uproszczonych studiów wykonalności dla pięciu flot autobusowych. Ponadto PIMOT aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz promocji CNG jako paliwa transportowego oraz podejmuje działania nakierowane na zniesienie barier dla rozwoju rynku CNG. Szczególnym wydarzeniem było w dn. 1 marca 2012 r. międzynarodowe seminarium w Brukseli pn.: „The GasHighWay route to 2050 — The alternative way for sustainable mobility today", będące forum wymiany poglądów między politykami (członkowie Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej) a przedstawicielami przedsiębiorstw i stowarzyszeń zaangażowanych w rozwój rynku CNG.

PIMOT jest członkiem klastra E-MOBIL. Jednym z priorytetowych obszarów działania klastra jest rozwój ekologicznego, niskoemisyjnego transportu w aglomeracjach miejskich. PIMOT włącza się w te działania promując wykorzystanie CNG dla transportu publicznego w miastach, flot dedykowanych oraz użytkowników indywidualnych.

Dzięki swojej aktywności Przemysłowy Instytut Motoryzacji współpracuje z dostawcami sprzętu dla stacji tankowania CNG, rzeczoznawcami techniki i technologii wykorzystania CNG jako paliwa do napędu pojazdów mechanicznych, przedstawicielami firm zajmujących się sprzedażą pojazdów zasilanych CNG.

W roku 2011 oraz 2012 PIMOT był współorganizatorem stoiska „Strefa CNG" na warszawskich targach GasShow. Ponadto w bieżącym roku PIMOT był głównym współorganizatorem i patronem merytorycznym towarzyszącej targom konferencji pt.: „Ekologia i ekonomia - metan dla motoryzacji", która zgromadziła blisko 200 uczestników.

Jesienią 2012 roku PIMOT włączył się w organizację polskiego etapu rajdu BlueCorridor 2012 w Warszawie. Etap ten obejmował konferencję promującą wykorzystanie sprężonego gazu ziemnego w transporcie, połączoną z prezentacją parku pojazdów zasilanych CNG. Wydarzenie miało miejsce 12 września 2012 r. na terenie PIMOT i wpisuje się w serię podobnych wydarzeń, które odbyły się w dwunastu stolicach Europy.

Ministerstwo Gospodarki przy współudziale Przemysłowego Instytutu Motoryzacji zorganizowało, w dniu 15 kwietnia 2013 roku, programową konferencję nt. „Wykorzystania Paliw Metanowych w Transporcie”. PIMOT przedstawił projekt Krajowego Program Strategii wykorzystania gazu ziemnego i biometanu w transporcie jako element rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dokumentu opracowanego dla Ministerstwa Gospodarki przy współpracy ekspertów zewnętrznych.