kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

Artykuły

Klauzula informacyjna RODO dla klientów i kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji (Łukasiewicz – PIMOT), ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000851766, REGON: 000036044, NIP:  525-000-88-21, zwany dalej ADO. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) mailowo – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., telefonicznie: +48 (22) 7777 015 lub listownie: ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa.

2. Państwa dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:

 1. wykonania umów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO),
 2. marketingu własnych produktów lub usług ADO (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO) – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o naszej ofercie handlowej,
 3. realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO).

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyrazili Państwo zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej, niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. W szczególności będą one przetwarzane przez okres ważności oferty lub trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażenia zgody – do czasu wycofania zgody.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Państwa treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.

4. Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza:

 1. przewoźnikiem lub pośrednikiem realizującym przesyłki na zlecenie ADO, dostawcami systemów informatycznych i usług IT ADO,
 2. podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy, w tym usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy.

5. Przysługuje Państwu prawo:

 1. dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
 3. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Państwa treści marketingowych. Ponadto, względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionego interesu ADO, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia i realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży usługi.

9.  Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

________________________________________________________________

Klauzula informacyjna Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji

1. Administratorem danych osobowych pracowników jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55, 03-301 Warszawa (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem możliwy jest: telefonicznie pod nr: (48) 22 7777 015, pod adresem e-mail: instytut@pimot.lukasiewicz,gov.pl lub w siedzibie.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym istnieje możliwość kontaktu w sprawach dotyczących danych osobowych lub realizacji praw osób, których dane dotyczą, za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe pracowników są przetwarzane w oparciu o odpowiednie przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) lub art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) w następujących celach:

 1. organizacja i realizacja procesu zatrudnienia w ramach stosunku pracy – art. 6 ust. 1 lit. b) -  RODO,
 2. korzystanie przez pracownika z uprawnień przewidzianych w prawie pracy w związku z zatrudnieniem – art. 6 ust. 1 lit. c) -  RODO,
 3. rozliczenie wynagrodzenia oraz świadczeń przysługujących pracownikowi w związku z zatrudnieniem – art. 6 ust. 1 lit. b) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) -  RODO,
 4. realizacji obowiązków publicznoprawnych ciążących na pracodawcy w związku z zatrudnieniem (np. US, ZUS) – art. 6 ust. 1 lit. c) -  RODO,
 5. w przypadku, gdy dane przetwarzane są w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków pochodzących z UE, w celu sprawozdawczym lub rozliczenia projektu – art. 6 ust. 1 lit. b) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) -  RODO,
 6. realizacji obowiązków ciążących na pracodawcy w związku z zapewnieniem bezpiecznego środowiska pracy (BHP) – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust 2 lit. b) -  RODO,
 7. realizacji obowiązków ciążących na pracodawcy w związku z medycyną pracy – art. 6 ust. 1 lit. c) -  RODO,
 8. kontaktu telefonicznego lub mailowego (prywatny telefon i/lub adres e-mail) z pracownikiem w związku z zatrudnieniem – art. 6 ust. 1 lit. c) -  RODO,
 9. po uzyskaniu dodatkowej zgody, w celu związanym z działalnością integracyjną, informacją promocyjną, kulturalną prowadzoną przez Administratora, jako pracodawcę – art. 6 ust. 1 lit. a) -  RODO,
 10. ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z zatrudnienia – art. 6 ust. 1 lit. f) -  RODO,
 11. korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) -  RODO,
 12. stosowania monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, nadzoru nad informacją – art. 6 ust. 1 lit. c) -  RODO,
 13. archiwizacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. c) -  RODO.

4.    Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 1. upoważnieni pracownicy Administratora,
 2. uprawnieni pracownicy organów nadzorujących jego działalność, usługobiorcy, z których korzysta Administrator w zakresie usług informatycznych, doradczych, prawnych, audytowych w oparciu o zawarte umowy. Dane mogą zostać przekazane podmiotom zapewniającym usługi szkoleniowe, kulturalne i socjalne.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, tj. w zależności od daty nawiązania stosunku pracy będzie on wynosił od 10 do 50 lat. Ze względu na fakt, że część danych może być przetwarzanych na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

6. Podanie danych na potrzeby realizacji celów, w których podstawą jest zgoda pracownika, jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. W przypadku danych przetwarzanych w związku ze stosunkiem pracy lub na podstawie przepisów prawa podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów dotyczących zatrudnienia, w szczególności: ustawy Kodeks Pracy, przepisów podatkowych, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zatrudnienia u Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 1. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 2. prawa do żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
 5. prawa wniesienia skargi na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr 661 636 361, lub przesyłając żądanie na adres siedziby. W przypadku kontaktu telefonicznego Administrator zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji tożsamości.