Publikacje w 2011 roku

 • ŁUKIANOW , TOKARZEWSKI J.: Methods of investigation of road vehicles in context of immunity to electromagnetic field. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 18, No. 3/2011 , 211-217.
 • GROMADOWSKI T., JAŚKIEWICZ M., WIĘCKOWSKI D.: Stanowisko do badań eksperymentalnych oddziaływania drgań pionowych na dziecko posadowione w foteliku podczas jazdy samochodem. Materiały konferencyjne z III Międzynarodowej Konferencji Problemy Eksploatacji i Zarządzania Zrównoważonym Transportem, Politechnika Świętokrzyska., 1-7.
 • WIĘCKOWSKI D., ŻARDECKI D.: Investigations of steering system freeplay and friction effects in car lateral dynamic. 22. Symposium IAVSD, Manchester Metropolitan Univ., Salford Univ. and Loughborough Univ, Wlk. Brytania. D., 14-19.08.2011 r., materiały na CD, 1 – 6.
 • WÓJCIK P., SKONIECKI P.: Metodyka projektowania drogowego amortyzatora uderzeń TMA 80. VIII Konf. Nt. Logistyka.Systemy transportowe.Bezpieczeństwo w transporcie LogiTrans 2011.
 • SEŃKO J., ZIELONKA K.: Analiza wyników zderzenia samochodu osobowego ze sztywna przeszkodą. VIII Konf. nt. Logistyka.Systemy transportowe.Bezpieczeństwo w transporcie LogiTrans 2011.
 • SEŃKO J., SKONIECKI P.: Symulacyjne badania odkształceń nadwozia samochodu osobowego w zderzeniu ze sztywną przeszkodą. VIII Konf. nt. Logistyka.Systemy transportowe.Bezpieczeństwo w transporcie LogiTrans 2011.
 • LISIECKI J., LISIECKI SZ.: Obciążenie elementów podczas badań na stanowisku badawczym. XXIV Konf. nauk. Problemy rozwoju maszyn roboczych.
 • PIJANOWSKI B.: Zagadnienia prawne związane z badaniami kompatybilności elektromagnetycznej w technice samochodowej. VIII Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej.
 • JAKUBOWSKI A.: Badanie palności materiałów wyposażenia wewnętrznego pojazdów samochodowych i zbiorników wykonanych z tworzyw sztucznych. Konf. Plastics&Rubber for Automotive.
 • KRASUCKA E., ROSENQVIST H.: Economics of energy crops in Poland today and in the future. Biomass and Bioenergy. In Pres Available online 6 October 2011.
 • MALINOWSKI A.: Ocena właściwości fizykochemicznych trójskładnikowego biopaliwa do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Archiwum Motoryzacji PIMOT 2011.
 • KOŁODZIEJCZYK K., OWCZUK M.: Alternative Feedstock for Biodiesel Production. Materiały konferencyjne Akademija 2011, 354-358.
 • WRZOSEK P., MALINOWSKI A., JAKUBIAK A., KULESZA-MINCER A.: Przegląd wybranych metod pomiarowych wykorzystywanych do szybkiej analizy paliw płynnych.
 • WRZOSEK P., MALINOWSKI A., JAKUBIAK A., KULESZA-MINCER A.: Ocena dotychczasowych metod określania stabilności paliw w kontekście opracowania dualnego systemu do monitoringu paliw zawierających biokomponenty.
 • MALINOWSKI A.: Biopaliwa dla lotnictwa. Czysta Energia Nr 9/2011.
 • KOŁODZIEJCZYK K., FRYDRYCH J., KRUCZYŃSKI W., ORLIŃSKI P., JAKUBCZYK D.: Charakterystyka jakościowa oleju lniankowego pod kątem stosowania jako samoistne biopaliwo lub komponent paliwa do silników z zapłonem samoczynnym. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, 1(82)2011.
 • MATUSZEWSKA A., ODZIEMKOWSKA M.: Badanie wpływu współrozpuszczalnika na wybrane właściwości mieszanek oleju napędowego z bioetanolem./ Study on the impact of co-solvent on selected properties of mixtures of diesel oil with bio-ethanol. Chemik 2011, 65, 6, 543-548.
 • ROGULSKA M., GRZYBEK A., SZLACHTA I., SZLACHTA J., TYS J., KRASUSKA E. BIERNAT K., BAJDOR K.: Powiązanie rolnictwa i energetyki w kontekście realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Polish Journal of Agronomy.
 • SAMSON-BRĘK I., BIERNAT K.: Przegląd technologii oczyszczania biogazu do jakości gazu ziemnego. Chemik 5/2011, 435-444.
 • SAMSON-BRĘK I.: Zastosowanie metody oceny cyklu życia LCA do oszacowania wpływu na środowisko wytwarzania paliwa biogazowego do silników spalinowych. Archiwum Motoryzacji. Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Nr 2/2011(53), 69-79.
 • SAMSON-BRĘK I., FILIP A.: Miejsce oceny cyklu życia w systemie zarządzania środowiskowego. Studia Ecologiae et Bioethicae. Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW.
 • SAMSON-BRĘK I., DZIOŁAK P. L., BIERNAT K.: Technologie energetycznego wykorzystania odpadów. Studia Ecologiae et Bioethicae. Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW.
 • SAMSON-BRĘK I., DZIOŁAK P. L., BIERNAT K.: Możliwości wykorzystania odpadów jako surowców energetycznych w Polsce. Studia Ecologiae et Bioethicae. Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW.
 • SAMSON-BRĘK I., DZIOŁAK P. L., BIERNAT K.: Stan i prognoza rozwoju systemu gospodarki odpadami w Europie i USA. Studia Ecologiae et Bioethicae. Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW.
 • SAMSON-BRĘK I., BIERNAT K., GIS W.: Zastosowanie metody oceny cyklu istnienia LCA do oszacowania wpływu na środowisko wytwarzania biopaliw transportowych na przykładzie paliwa biogazowego. Silniki Spalinowe. Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych.
 • SAMSON-BRĘK I., BIERNAT K.: Przetwarzanie odpadów komunalnych i tworzyw sztucznych na paliwa płynne – technologie WtL. Silniki Spalinowe. Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych.
 • SAMSON-BRĘK I., BIERNAT K., GIS W.: Przegląd wybranych technologii oczyszczania biogazu do jakości gazu ziemnego. Silniki Spalinowe. Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych.
 • SMERKOWSKA B.: Biobutanol – produkcja i zastosowanie w silnikach Diesla. Chemik 6/2011(65), 549-556.
 • SMERKOWSKA B., KOWALSKI Ł.: A Polish case study for biogas to biomethane upgrading. Silniki Spalinowe. Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych.
 • MALINOWSKI A.: Bezpośrednia konwersja biometanu zawierającego CO2 i H2O do wodoru i węglowodorów. Chemik 2011, 65, 6, 520-524
 • FRYDRYCH J., KOŁODZIEJCZYK K.: Badanie wpływu biokomponentów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego na smarność oleju napędowego niskosiarkowego. Chemik 2010, 64, 5, 356-361.
 • KOŁODZIEJCZYK K., OWCZUK M.: Camelina sativa jako alternatywny surowiec do produkcji biopaliw stosowanych do zasilania silników wysokoprężnych. Chemik, Czerwiec 2011, 531-536.
 • OWCZUK M., KOŁODZIEJCZYK K.: Ocena możliwości wykorzystania słomy i wytłoków z lnicznika siewnego jako alternatywnego surowca energetycznego. Chemik, Czerwiec 2011, 537-542.
 • CZARNOCKA J., ZBOROWSKA U., KĘSIK A.: Znakowanie i barwienie paliw w Unii Europejskiej i Polsce. Chemik 2011, 65,3, 200-203.
 • CZARNOCKA J., JAKUBIAK A.: Ocena zmian wybranych właściwości paliw w czasie ich magazynowania. Chemik 2011, 65,6,525-530.
 • BIERNAT K.: Środowiskowe i energetyczne uwarunkowania technologii biopaliwowych. Wydawnictwo Forum Partnerstwa Regionalnego, Warszawa styczeń 2011r.
 • BIERNAT K., SAMSON-BRĘK I.: Możliwości wykorzystywania biogazu rolniczego do produkcji paliw silnikowych. Miesięcznik Naukowo-Techniczny Chemik, Nauka, Technika, Rynek nr 5, maj 2011, 258-262.
 • BIERNAT K.: Uwarunkowania eksploatacyjne i dystrybucyjne biopaliw w świecie. Paliwa Płynne nr 7/2011, 39-43.
 • BIERNAT K., GIS W., ŻÓŁTOWSKI A., DZIOŁAK P.: Potential of biomethan production In Balic Sea Region.
 • KRUCZYŃSKI, ORLIŃSKI P., BIERNAT K.: Olej lniankowy jako paliwo dla silników o zapłonie samoczynnym. Przemysł Chemiczny, nr 91/1(2012) 1000-1003.
 • SAMSON-BRĘK I., KOCHAŃSKA E.: Prognozowanie energetyczne w gminie. Inwestowanie w energetykę odnawialną – aspekty ekologiczne, technologie, finansowanie i benchmarking.
 • SAMSON-BRĘK I., PIETZSCH U.: In: Eicker U. (ed.) Polycity - energy networks in sustainable cities. Kraemerverlag. Stuttgart.