Publikacje w 2007 roku

 • LOZIA Z., ŻARDECKI D.: Friction and Stick-Slip Phenomena in Steering System-Modeling and Simulation Studiem. SAE PAPERS, 2007-01-1153, 2007, 1-13.
 • ŻARDECKI D.: Static friction indeterminancy problems an modeling of stick-slip phenomenon in discrete dynamic systems. Journal of theoretical and applied mechanics, ISSN 1429-2955, 2007,Vol.45,No.2, 289-310.
 • ŻARDECKI D.: Monografia Modelowanie luzu i tarcia oparte na odwzorowaniu luz () i tar () podstawy teoretyczne i zastosowanie w symulacji drgań nieliniowych w układach kierowniczych samochodów. Wojskowa Akademia Techniczna, ISBN 978-83-89399-46-5, 2007, 1-179.
 • STAŃCZYK T. L., WIĘCKOWSKI D.: Symulacyjna badania manewru przejazd przez rondo. Politechnika Warszawska Prace Naukowe. Transport z.63, ISSN 1230-9265, Wyd.: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007, 241-248.
 • ŻARDECKI D.: Kierowanie pojazdem drogowym w ujęciu teorii sterowania. Politechnika Warszawska Prace Naukowe. Transport z.62, ISSN 1230-9265, Wyd.: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007, 323-330.
 • DIUPERO T.: Rozwój kryteriów i metod badawczych bezpieczeństwa w kabinach pojazdów ciężarowych. Konf. Bezpieczeństwo i ekonomika użytkowania samochodów ciężarowych i autobusów, ISBN 978-83-7351-159-0, Wyd. Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Wydział Mechaniczny Politechniki Radomskiej, 2007, 33-40.
 • ŻARDECKI D.: Structural sensitivity analysis of non-smooth systems. 9th Conference on Dynamical Systems Theory and Applications, Łódź, 2007 , Vol.1 489-496.
 • ŻARDECKI D.: New method for description freeplay and friction in car steering systems models. 20th International Symposium: Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks, University of California, Berkeley, Sesja posterowa, 2007, 153-154.
 • WIĘCKOWSKI D.: Rozprawa doktorska na Wydziale Mechatroniki I Budowy Maszyn, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach: Optymalizacja wymuszenia działającego na kierownicę ze względu na kryterium poprawności wykonywania typowych manewrów w ruchu samochodu. Artykuły w czasopismach.
 • PIJANOWSKI B.: Transport wartości pieniężnych. Porównanie wymagań stawianych przez firmy ubezpieczeniowe z wymaganiami wg aktualnego stany prawnego. Ochrona mienia i informacji 5/2007 ,ISSN 1732-5951, 50-54.
 • MICHALSKI R., BARTOSZUK A.: Kryteria oceny części gumowych w pojazdach samochodowych. Rubber Review nr 2(17) - IV-VI 2007, ISSN 1731-9080, 12-19.
 • ZIELIŃSKI W.: Sygnały ostrzegawcze pojazdów uprzywilejowanych w ruchu, cz.I. Rzeczoznawcy Samochodowi nr 8/2007, ISSN 1425-4786, 16-22.
 • ZIELIŃSKI W.: Sygnały ostrzegawcze pojazdów uprzywilejowanych w ruchu, cz.II. Rzeczoznawcy Samochodowi nr 9/2007, ISSN 1425-4786, 32-41.
 • MOLINA G.J, FURNEY MJ, KAJDAS C.: A deterministic-chaos study of electron triboemission. ASME Journal of Tribology, 2007, 129.
 • KAJDAS C.: KORYCKI J, FRYDRYCH J.: Określenie właściwości smarnych oleju napędowego z hydrokrakingu w funkcji zawartości estrów CHO. Tribologia, 38, nr 2.
 • FILIP A., RĘBIŚ J.: Zastosowanie LCA do szacowania ekologicznych skutków wprowadzania biokomponentów do paliw naftowych, Chemia Przemysłowa nr 356.
 • KĘSIK A., OPARA M., BUKREJEWSKI P.: Jakość gazu płynnego (LPG) do pojazdów samochodowych. Energetyka 9 (2007).
 • GAŃKO E., KUNIKOWSKI G.: Ocena dostępności gruntów pod uprawy energetyczne oraz wycena warunków agroklimatycznych i glebowych dla wierzby w Polsce. Inżynieria Systemów Bioagrotechnicznych. Z. 6 (15). Politechnika Warszawska. Płock 2007.
 • KUROWSKI K.: Wpływ warunków pogodowych na pracę kolektora słonecznego na przykładzie kolektora powietrznego. Teoria i praktyka w instalacjach, 6/2007.
 • HUNDER M.: Zagrożenia sanitarne związane z długookresowym przechowywaniem materiału biologicznego na przykładzie zrębków drzewnych. Inżynieria Systemów Bioagrotechnicznych, Zeszyt 6 (15) 2007, Politechnika Warszawska, Zakład Inżynierii Systemów, Płock.
 • BIERNAT K., ROGULSKA M.: Biopaliwa II generacji. Czysta Energia nr 12/2007.
 • BIERNAT K.: Techniczne i środowiskowe uwarunkowania wykorzystania biomasy do celów energetycznych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 33/2007.
 • JANOWICZ L.: Współczesne przechowalnictwo ziarna zbóż. Przemysł Spożywczy 7/2007.
 • ROGULSKA M.: Zarys Inżynierii Systemów Bioagrotechnicznych (rozdział)
 • KUROWSKI K.: OZE w HVAC – rozdział w Racjonalne wykorzystanie energii odnawialnej. OZE w HVAC.