Deklaracja dostępności serwisu https://pimot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji (Łukasiewicz-PIMOT) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://pimot.lukasiewicz.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://pimot.lukasiewicz.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 09.2012

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.2014

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Łukasiewicz – PIMOT nie utrzymuje strony internetowej w wersji mobilnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Sebastian Kąkol (adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie powinno zawierać:
1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Polska.

Łukasiewicz – PIMOT posiada kilka budynków, które zawierają pomieszczenia laboratoryjne, biurowe oraz gospodarcze. Budynki położone są na powierzchni ponad 20 000 m2.

Z punktu widzenia dostępności architektonicznej, dwa najważniejsze budynki w Łukasiewicz – PIMOT to budynek nr 6 (budynek administracyjno - badawczy), w którym mieszczą się: Dyrekcja Instytutu, pomieszczenia administracyjne i laboratoryjne oraz budynek nr 1, w którym mieści się Ośrodek Szkolenia Kierowców.

Na teren Łukasiewicz-PIMOT od strony ul. Jagiellońskiej prowadzi wejście przez budynek Portierni. Wejście jest łatwo dostępne dla wszystkich osób, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyjście z budynku Portierni na teren Łukasiewicz – PIMOT również jest łatwo dostępne i nie posiada żadnych utrudnień.

Budynek administracyjno-badawczy posiada 4 wejścia: jedno główne, do którego prowadzą schody, dwa boczne z wejściem poprzez schody (jedno z wejść jest wyłączone z użytkowania) oraz czwarte wejście z podjazdem dla wózków inwalidzkich i dostępem do windy. Budynek składa się z 3 kondygnacji i jest wyposażony w windę skomunikowaną z korytarzami budynku. Toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na wprost głównego wejścia do budynku administracyjno-badawczego. Sekretariat znajduje się po prawej stronie od głównego wejścia.

Na terenie Instytutu mieści się Ośrodek Szkolenia Kierowców, który prowadzi kursy nauki jazdy, w tym również dla osób niepełnosprawnych. Ośrodek znajduje się na parterze budynku nr 1. Główne wejście do budynku wyposażono w podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Łukasiewicz – PIMOT nie posiada systemu dźwiękowego naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynkach nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Na teren jak również do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Posiadamy 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/